Algemene voorwaarden

Bij het aangaan van een afspraak, gemaakt persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of via online boeking, gaat u automatisch akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. Bij het maken van de afspraak ontvangt u de algemene voorwaarden in de bevestiging en herinnerings-email.

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Hair & Beauty Stephanie en een klant waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2: Inspanning

 1. Hair & Beauty Stephanie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De klant zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Stephanie worden verteld.
 3. Hair & Beauty Stephanie zal de klant inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 3. Afspraken

 

Na het maken van de afspraak volgt er een online aanbetaling 50% van de behandeling.
De afspraak afzeggen of verplaatsen kan tot max. 48 uur voor je afspraak zonder restitutie van je aanbetaling.
Zegt u op dezelfde dag u afspraak af , ongeacht de reden of komt u niet opdagen (NO SHOW) dan brengt Hair & Beauty Stephanie 100% van de behandeling in rekening.

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Hair & Beauty Stephanie persoonlijk, per e-mail of telefonisch melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Hair & Beauty Stephanie de kosten voor de gehele geboekte behandeling doorberekenen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 • Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Hair & Beauty Stephanie de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Indien de klant meer dan vijftien minuten later arriveert dan de afgesproken tijd mag Hair & Beauty Stephanie de afspraak annuleren en het gehele bedrag van de geboekte behandeling in rekening brengen bij de klant.
 • Hair & Beauty Stephanie moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de klant melden.
 • Indien de klant voor de eerste keer deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Hair & Beauty Stephanie van het gehele honorarium aan de klant berekenen aan het dan geldende uurtarief, bij een tweede keer wordt het gehele honorarium berekent.

Artikel 4: Betaling

 1. Hair & Beauty Stephanie vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via betaalverzoek ter plekke te voldoen.

Artikel 5: Cadeaubon

 1. Een cadeaubon uitgegeven door Hair & Beauty Stephanie is niet inwisselbaar tegen contant geld.
 2. Er zit geen geldigheid limiet aan de cadeaubon.
 3. De cadeaubon is niet geldig op verzorgingsproducten.
 4. Om de cadeaubon te kunnen verzilveren dien je telefonisch of per mail een afspraak te maken bij Hair & Beauty Stephanie .

Artikel 6: Persoonsgegevens en Privacy

 1. De klant voorziet Hair & Beauty Stephanie bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Stepahanie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
 2. Hair & Beauty Stephanie  neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een online klantenbestand.
 3. Hair & Beauty Stephanie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 4. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, is Hair & Beauty Stephanie verplicht  de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Artikel 7:  Aansprakelijkheid

 1. Hair & Beauty Stephanie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Stephanie is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Hair & Beauty Stephanie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.
 3. Ondanks dat Hair & Beauty Stephanie haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen enkel geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
 4. Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl Hair & Beauty Stephanie  dit (medisch) niet verantwoord vind mag Hair & Beauty Stephanie deze nabehandeling weigeren.
 5. Hair & Beauty Stephanie  is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is Hair & Beauty Stephanie niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
 6. Hair & Beauty Stephanie is niet aansprakelijk voor verminkingen, allergieën of ontstekingen. Ook als gevolg van het niet naleven van de nazorg instructies, klant draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
 7. Voor het geval Hair & Beauty Stephanie aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door Hair & Beauty Stephanie desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
 8. Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede Hair & Beauty Stephanie zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 9. In het geval van een vertrouwensbreuk is klant volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.
 10. Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Hair & Beauty Stephanie zelf.

Artikel 8:  Verantwoording en eigen risico

 1. Alle opdrachten van klant aan Hair & Beauty Stephanie worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de klant.
 2. Door opdracht te geven aan Hair & Beauty Stephanie verklaart klant bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de
 3. Hair & Beauty Stephanie is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie wat betreft: Wimperlift, Wenkbrauwlift, Harsen, Hybrid of de Henna wenkbrauwen behandeling. De klant kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terugvorderen.

 Artikel 9: Garantie

De klant wordt op de hoogte gebracht door Hair & Beauty Stephanie over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. Hair & Beauty Stephanie geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandelingen.

De garantie vervalt indien:

 1. De klant andere producten dan door Hair & Beauty Stephanie  geadviseerde producten heeft gebruikt.
 2. De klant de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 3. De klant het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 4. De klant de producten niet volgens het advies van de Stephanie heeft gebruikt.
 5. De klant de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. Hair & Beauty Stephanie is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een allergische reactie op één van de behandelingen. Hair & Beauty Stephanie is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele allergieën.

 Artikel 10: Klachten

 1. Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Hair & Beauty Stephanie .
 2. Hair & Beauty Stephanie moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Hair & Beauty Stephanie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien Hair & Beauty Stephanie en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
 5.  De klant zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

Artikel 11: Beschadiging en diefstal

Hair & Beauty Stephanie  heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Hair & Beauty Stephanie meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 12: Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Hair & Beauty Stephanie het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. Kinderen en/of huisdieren zijn niet toegestaan in de salon.

Artikel 13: Hygiëne

Bij Hair & Beauty Stephanie wordt gewerkt volgens de hygiëne regels. Er wordt van de klant verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels. 

 Artikel 14: Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Hair & Beauty Stephanie en de klant is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Hair & Beauty Stephanie en ze zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
 4. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 Artikel 15: Acties

 1. Bij het boeken van een actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Deze actievoorwaarden zijn leidend en een aanvulling op de algemene voorwaarden zoals hierboven gespecificeerd.
 2. Wanneer een behandeling wordt geboekt tijdens een actie periode, is het niet mogelijk om deze boeking te verplaatsen naar een datum die buiten de actie periode valt. Dan vervalt de korting van de actie en is de originele prijs van de behandeling van toepassing.
 3. Een actie is niet van toepassing op reeds gemaakte en ingeplande boekingen voor de specifieke behandeling die tijdens de actie wordt aangeboden.
 4. Indien tijdens een actie een aanbetaling verplicht is, is deze non-refundable. Indien de behandeling wordt geannuleerd, wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Indien de behandeling naar een andere datum wordt verplaatst buiten de actieperiode, vervalt de korting maar kan de aanbetaling blijven staan.